Bruger-/pårørenderåd på Spentrup Ældrecenter

Du kan få indflydelse på hverdagen på Spentrup Ældrecenter som medlem af bruger-/pårørenderådet.

Formålet med bruger-/pårørenderådet er, at vores beboere får indflydelse på tilrettelæggelsen af hverdagen på Spentrup Ældrecenter.

Rådet består af beboere, pårørende, centerlederen og andre repræsentanter fra personalet.

Rådets opgaver er:

  • at diskutere og komme med idéer til bl.a. indretning af fællesarealer, måltider, aktiviteter, højtider m.v.
  • at drøfte tilsynsrapporter
  • at planlægge og afholde aktiviteter eller arrangementer
  • evt. at yde en frivillig indsats ved arrangementer, spisesituationer, udflugter og andre fællesarrangementer.

Rådet kan ikke behandle personspørgsmål.

Rådet mødes mindst en gang i kvartalet. Dog kan rådet vælge at mødes oftere, hvis der er behov for det.

Valg til rådet

Medlemmer til rådet vælges for et år ad gangen.

Centerlederen sender en skriftlig indkaldelse til valgmødet pr. mail. Alle de beboere og pårørende, der deltager i valgmødet, er stemmeberettigede. Hver beboer har én stemme. Hver pårørende har én stemme pr. beboer, han/hun er pårørende til.

De kandidater, der får flest stemmer, bliver valgt til rådet. Hvis der er opstillet flere, end der skal vælges til rådet, bliver de resterende valgt som suppleanter.

Medarbejderrepræsentanterne i rådet udpeges af centerlederen.